Privacyverklaring Hart4organizing

Hart4organizing verwerkt persoonsgegevens, neemt jouw privacy serieus en doet er alles aan om jouw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring lees je hoe Hart4organizing omgaat met jouw persoonsgegevens.

Uitleg: persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen zoals naam en email-adres.

Verwerken: dat is alles wat er met jouw persoonsgegevens wordt gedaan, zoals het gebruiken van jouw e-mailadres om een nieuwsbrief aan jou te versturen.

1.Van wie verwerkt Hart4organizing persoonsgegevens?

Hart4organizing verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van haar diensten en/of mensen, die middels het gebruik maken van formulieren op de website, zelf de persoonsgegevens hebben verstrekt.

2.Waarvoor verwerkt Hart4organizing jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel

 • contact te leggen (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • het verzenden van nieuwsbrieven of aparte mailing of het versturen van informatie indien evenementen of workshops plaatsvinden
 • jou op de hoogte te stellen als de gegevens en de aard van de werkzaamheden van Hart4organizing wijzigen
 • diensten af te leveren (bij jou thuis, via mailing en workshops of evenementen)
 • jouw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

3.Hoe verwerkt Hart4organizing jouw gegevens?

 • Hart4organizing bewaart jouw gegevens zorgvuldig en niet langer dan voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt
 • Als gebruik wordt gemaakt van het contactformulier, inschrijfformulier of een email wordt gestuurd aan Hart4organizing, dan worden de toegestuurde gegevens zorgvuldig bewaard, veilig opgeslagen en nooit doorgegeven aan derden.
 • Hart4organizing heeft verwerkings-sovereenkomsten gesloten met derde partijen, zoals de huidige wet AVG verplicht.
 • Hart4organizing kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Hart4organizing adviseert jou dan ook de privacyverklaring van deze websites te lezen.
 • Hart4organizing gebruikt geen persoonsgegevens of beelden op haar website in het kader van haar marketingactiviteiten, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

4.Het gebruik van de website

 • Hart4organizing heeft passende technische en organisatorische maatregelingen genomen om jouw bezoek aan haar website en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
 • Hart4organizing gebruikt functionele analytische cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij een bezoek aan de website wordt je geïnformeerd en vraagt Hart4organizing toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 • Op de website van Hart4organizing worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google Analytics en Facebook.

5.Jouw rechten

Zoals genoemd bewaart Hart4organizng jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de het doel waarvan zij zijn verwerkt.
Je hebt het recht deze persoonsgegevens in te zien, aan te vullen of te corrigeren.

Wanneer je meent dat jouw gegevens niet meer relevant zijn voor Hart4organizing kun je jouw gegevens laten verwijderen. Dit kun je doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs. Maak in deze kopie jouw pasfoto, paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hart4organizing zal binnen 4 weken reageren op jouw verzoek.

Ben je het niet eens met de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Komen we er samen niet uit?
Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit  Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

6. Wijziging van deze privacyverklaring

Hart4organizing behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze verklaring regelmatig raadpleegt ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

7. Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en cookies? Stuur dan een email naar tara@hart4organizing.nl.