Algemene voorwaarden Hart4organizing

Algemeen

  • Degene die met Hart4organizing een overeenkomst aangaat voor advies, coaching of een organizingtraject, wordt verder opdrachtgever genoemd.
  • Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Hart4organizing voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht wordt een dienst genoemd.
  • Deze algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Hart4organizing sluit met de opdrachtgever.

Kwaliteit

2.1  Hart4organzing zal naar beste inzicht en vermogen de diensten leveren die zijn overeengekomen en professioneel vakmanschap tonen in de uitvoering daarvan.

Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2  Hart4organizing kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3  De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4  Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Hart4organizing per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een omschrijving van de te leveren diensten en algemene voorwaarden van Hart4organizing.

3.5  Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos herroepen. Na verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6  Door het ondertekenen van de offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de te leveren diensten en algemene voorwaarden.

Privacy

4.1 Door de opdrachtgever aan Hart4organizing verstrekte persoonsgegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden voor doeleinden ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

4.2 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. zal Hart4organizing op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever diens gegevens uit de betreffende lijst verwijderen.

4.3  Hart4organizing verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Duur en beëindiging van de opdrachten

5.1  Een overeenkomst kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Hart4organizing op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

5.2  Hart4organizing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan de verplichtingen te voldoen.

5.3  Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortgekomen partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde werkzaamheden worden op de overeengekomen wijze betaald.

5.4  Hart4organizing is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

Overmacht

6.1  Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voorafgaand aan de werkzaamheden Hart4organizing onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheden waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

6.2  In geval van overmacht stelt Hart4organzing alles in het werk om een vervangende collega te vinden. Als het Hart4organizing niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie vervanging te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van de dienst kosteloos te annuleren.

6.3  Bij annulering van bovengenoemd onderdeel van de dienst op grond van dit artikel is Hart4organizing niet te houden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

7.1 Hart4organizing is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Hart4organizing. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

7.2  Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Hart4organizing heeft gemeld.

7.3  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Hart4organizing of anderszins, schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Hart4organizing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met de verzekering draagt.

7.4  Elke aansprakelijkheid voor Hart4organizing voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

7.5  Hart4organizing is niet aansprakelijk voor: fouten en tekortkomingen in het aangeleverde materiaal of informatie die de opdrachtgever ter hand is gesteld, en voor: misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in de handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens of materialen.

7.6  Alle door Hart4organizing aangeleverde materialen en documentatie mogen door de opdrachtgever uitsluitend worden aangenomen en bewaard voor eigen gebruik en niet worden gekopieerd voor derden.

Betaling

8.1  Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2  Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL89 INGB 0007 8783 10

t.n.v. Hart4organizing, Rhoon.

8.3  Als de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

8.4  Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakomingen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien Hart4organizing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Toepassing recht en geschillen.

9.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hart4organizing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

9.2  De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Hart4organizing en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hart4organizing gevestigd is, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Hart4organizing.

Vastgesteld te Rhoon, 2018